Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Starshade verhuur

1.       Waarborg:

a.       Reservaties zijn pas definitief bij betaling van een waarborg van 25%

b.       Bij annulering zal er rekening gehouden worden met volgende termijnen:

  • annulering >30 dagen op voorhand: 25% administratieve kosten
  • annulering 30 dagen – 15 dagen voor huurdatum: 50% van de totale huursom
  • annulering <15 dagen voor huurdatum: 100% van de totale huursom

c.       Indien de waarborg op de afgesproken datum niet voldaan is, kan de verhuurder de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen en de              tent verder verhuren.

d.       De terugbetaling van de waarborg zal gebeuren na afbraak van de tent. Bij schade aan de tent zal de terugbetaling gebeuren na                    herstelling.

2.       Betaling:

a.       De huur dient voldaan te worden vóór de opbouw van de tent.

b.       Wij aanvaarden enkel cash geld.

3.       Aansprakelijkheid:

a.       Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van de tent aan de werkplek zijn voor rekening van             de huurder.

b.       Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de tent is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk                en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook is de huurder gehouden alle hieruit                              voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden.

4.       Verzekering/vergunning:

a.       De tent is tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf voor te zorgen.

b.       Nodige vergunningen die voortvloeien uit gebruik van de tent (vb: SABAM) zijn ten laste van de huurder.

5.       Plaatsing:

a.       Tenten worden enkel door ons of onder onze begeleiding geplaatst en afgebroken.

b.       Als het terrein niet bereikbaar is per auto (min 15 meter), zullen wij extra kosten berekenen voor aan- en afvoer van de tenten.

c.       De ondergrond moet vlak zijn en vrij zijn van ondergrondse leidingen, zodat wij haringen in de grond kunnen slaan.

d.       Indien het niet mogelijk blijkt de tent neer te zetten, zal de tent niet neergezet worden en dient de huursom alsnog voldaan                          te worden. De benodigde vrije ruimte staat vermeld bij elke tent.

e.       Bij sterke wind of hevig onweer zal de tent niet opgezet worden. De verhuurder bepaalt dit.

6.       Gebruik:

a.       De huurder zal met de tent omgaan als een goede huisvader.

b.       Geen afgevende materialen of plakmateriaal op het tentzeil bevestigen. Anders zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten in                            rekening te brengen.

c.       In verband met brandgevaar geen verlichting of verwarmingstoestellen tegen het zeil hangen. In onze tent mogen ook geen BBQ,              vuurkorven of staande terrasheaters worden geplaatst.

d.       Door de verhuurder aangebrachte logo’s mogen door huurder niet afgedekt of verwijderd worden.

e.       De huurder zal bij storm of hevig onweer de tent extra beveiligen teneinde schade te vermijden.

f.         Het is de huurder niet toegestaan om aan het frame van de tent lasten of ander zaken te bevestigen.

g.       Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden onder te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen           vergoeding.

h.       De huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot de plaatsen waar de                tenten zich bevinden om de toestand van die tenten te laten inspecteren.

7.       Schade, verlies en diefstal:

a.       Wij houden graag rekening met normale slijtage van de tenten. De tent wordt in goede staat ontvangen en de huurder is                                  verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode.

b.       De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen, verlies of diefstal van de tent en/of onderdelen daarvan.

c.       Eventuele schades aan de tent worden verrekend met de waarborg.

d.       Indien de schade meer bedraagt dan de borg dan dient het restant te worden bijbetaald.

e.       Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor                      rekening van de huurder.

f.         Reparaties aan de tenten mogen alleen door verhuurder geschieden